Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Breda Lighting International BV

Van Breda Lighting International BV, gevestigd te Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland onder nummer 20122608.

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Breda Lighting International BV en alle aan haar gelieerde ondernemingen, voor zover deze ondernemingen de onderhavige voorwaarden van toepassing hebben verklaard.

Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die aan opdrachtnemer een opdracht tot de levering van diensten en/of zaken, behorende tot het assortiment van opdrachtnemer, heeft gegeven.

Zaken: een of meer tot het assortiment van opdrachtnemer behorende zaken.

Werkzaamheden: alle door opdrachtnemer geleverde diensten, zoals installatie-, montage- en onderhoudswerkzaamheden, advies en inspectie e.d., een en ander in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2 Werkingssfeer

2.1.          Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen van opdrachtnemer, op alle huidige en toekomstige overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, en op de uitvoering daarvan. Algemene voorwaarden van opdrachtgever, waaronder inkoopvoorwaarden gelden niet en de toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en voor zover zijdens opdrachtnemer expliciet en schriftelijk met de toepasselijkheid hiervan wordt ingestemd.

2.2.          Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze door opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd, hebben uitsluitend betrekking op de concrete transactie, waarvoor zij worden overeengekomen en kunnen niet worden ingeroepen bij andere transacties.

2.3.          Mocht een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht, terwijl opdrachtnemer alsdan steeds bevoegd is het betreffende beding te vervangen door een ander beding van gelijke strekking, dat naar verwachting niet met vernietiging zal worden bedreigd.

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1.          Alle aanbiedingen, offertes, afbeeldingen, catalogi, maten, gewichten en andere informatie verstrekt zijdens opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kunnen slechts worden beschouwd als een uitnodiging aan opdrachtgever tot het doen van een nader aanbod.  Onverminderd het voorgaande hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, offertes slechts een geldigheidsduur van 14 dagen.

3.2.          Een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt eerst tot stand nadat een opdracht schriftelijk zijdens opdrachtnemer is bevestigd dan wel nadat opdrachtnemer feitelijk geheel of gedeeltelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

3.3.          Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van opdrachtnemer binden opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij schriftelijk zijdens opdrachtnemer zijn bevestigd.

3.4.          Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de opdrachtbevestiging, dient dit binnen drie werkdagen schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging onherroepelijk wordt en eventuele meerkosten als gevolg van een nadien door opdrachtgever gewenste wijziging voor rekening van opdrachtgever komen.

3.5.          Indien na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden optreden, die invloed hebben op de kostprijs, is opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen aan opdrachtgever apart in rekening te brengen.

3.6.          Indien na de totstandkoming de overeenkomst om welke reden ook door opdrachtgever wordt geannuleerd, dan wel door opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming zijdens opdrachtgever, komt 30% van het terzake het ontbonden c.q. geannuleerde deel van de overeenkomst te factureren bedrag, onverkort voor rekening van opdrachtgever (zonder dat daar verplichtingen van opdrachtnemer tegenover staan), onverminderd het recht van opdrachtnemer om volledige nakoming van de overeenkomst te vorderen.

3.7.          Indien opdrachtnemer door wat voor omstandigheid ook – niet zijnde opzet of grove schuld zijdens opdrachtnemer – verhinderd is de overeenkomst na te komen, heeft opdrachtnemer het recht de nakoming gedurende drie maanden op te schorten en – indien de verhindering tot nakoming na ommekomst van die periode nog niet is verdwenen – de overeenkomst te ontbinden, zonder ter zake tot enige vergoeding aan opdrachtgever of derden gehouden te zijn, anders dan de restitutie van eventueel reeds door opdrachtgever betaalde gelden waar geen leveringen tegenover staan. Eventueel reeds geleverde zaken dienen door opdrachtgever te worden betaald.

3.8.          Indien de opdracht wordt verstrekt namens een rechtspersoon, is de opdrachtgevende persoon privé hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de namens de betreffende rechtspersoon jegens opdrachtnemer in het leven geroepen verplichtingen.

3.9.          Opdrachtgever en zijn personeel zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken van alle informatie van opdrachtnemer van vertrouwelijke aard (waaronder specifieke productinformatie, fabrieksinformatie en nadere bedrijfsinformatie en know-how), een en ander in de meest ruime zin des woords, die hem door opdrachtnemer ter beschikking is gesteld c.q. ter kennis is gebracht. Indien opdrachtgever dit geheimhoudingsbeding overtreedt, verbeurt opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete ad € 5.000,00, onverminderd het recht van opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 4 Levering

4.1.          De overeengekomen levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:

 

a.            de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

b.            de dag van ontvangst door opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;

c.             de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;

d.            de dag van ontvangst door opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

4.2.          De levertijd wordt door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld en zal derhalve nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, zodat overschrijding van de levertijd nimmer leidt tot een toerekenbare tekortkoming zijdens opdrachtnemer. Behoudens opzet of grove schuld zijdens opdrachtnemer geeft overschrijding van de levertijd opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, dan wel enige vorm van schadevergoeding.

4.3.          Opdrachtnemer is gerechtigd tot deelleveringen en afzonderlijke facturering per deellevering.

4.4.          Behoudens tegenbewijs worden de zaken wat aantal, gewicht, soort en afmeting betreft geacht te zijn geleverd conform de gegevens op de verzenddocumenten. Afwijkingen en andere direct bij levering zichtbare gebreken dienen direct op het aan de transporteur af te geven ontvangstdocument te worden aangetekend en binnen twee werkdagen na de levering bij aangetekende brief aan opdrachtnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan op deze afwijkingen en gebreken geen beroep meer kan worden gedaan.

Artikel 5 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer, overmacht

5.1.          De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

5.2           Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot de netto factuurwaarde van de onderliggende overeenkomst.

5.3.          Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, stagnatie-, vervolg- of opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

5.4.          Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door opdrachtgever aan een derde geleverd product dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.                             

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden

6.1.          De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en inclusief de kosten van verpakking en de normale kosten van door opdrachtnemer verzekerd transport naar de door de opdrachtgever opgegeven bestemming binnen Nederland. Voor opdrachten met een waarde van minder dan € 550,- exclusief BTW en voor zendingen op pallets en anderszins afwijkende omvang worden extra transportkosten berekend afhankelijk van de wijze van transport.

6.2.          Betaling van de facturen dient te zijn verricht binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen en uitdrukkelijk vermeld,  ten kantore van opdrachtnemer dan wel op een door deze aan te wijzen bankrekening.

6.3.          Het recht van opdrachtgever om eventuele vorderingen zijdens opdrachtgever met facturen van opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij sprake is van het faillissement van opdrachtnemer.

6.4.          Indien opdrachtgever enige factuur niet tijdig heeft betaald, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim te zijn, heeft opdrachtnemer  het recht de uitvoering van eventuele andere overeenkomsten met de betreffende opdrachtgever op te schorten dan wel deze te ontbinden en is opdrachtgever per de eerste dag na afloop van de sub 6.3 bedoelde betalingstermijn tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als volle maand.

6.5.          Indien opdrachtnemer de vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft aan een derde, komen de ter zake door opdrachtnemer te maken kosten voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van een percentage van het openstaande factuurbedrag vermeerderd met de daarover verschuldigde rente, en wel op basis van de volgende tabel:

                over de eerste € 3.000,-:                                    15 %

                over het meerdere tot € 6.000,-:                       10 %

                over het meerdere tot € 15.000,-:                       8 %       

                over het meerdere tot € 60.000,-:                       5 %

over het meerdere vanaf € 60.000,-:                                 3 %

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande tabel volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

6.6.          Indien opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen naast de buitengerechtelijke incassokosten ook alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt (advocaatkosten en interne kosten daaronder begrepen) voor rekening van opdrachtgever.

6.7.          Opdrachtnemer heeft de vrijheid te bepalen aan welke vorderingen (deel)betalingen van opdrachtgever worden toegerekend doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op verschuldigde rente en buitengerechtelijk incassokosten.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud en aanvullende zekerheid

7.1.          Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, inclusief die zaken waarvan de factuur terzake van de levering daarvan reeds is betaald, blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat aan alle financiële verplichtingen van opdrachtgever aan opdrachtnemer, uit welken hoofde ook, waaronder de verplichting tot het betalen van rente en/of buitengerechtelijke incassokosten en andere facturen, is voldaan.

7.2.          Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mogen deze niet door opdrachtgever worden bezwaard of buiten de normale bedrijfsuitoefening vervreemd en zijn alle risico’s van gehele of gedeeltelijke beschadiging, tenietgaan of verlies, door welke oorzaak ook, voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor eigen rekening, doch ten behoeve van opdrachtnemer, tegen diefstal, brand en andere gevaren afdoende te verzekeren.

7.3.          Opdrachtnemer is onherroepelijk door opdrachtgever gemachtigd om onmiddellijk na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud de plaats te (doen) betreden waar de betreffende zaken zich bevinden en deze mee te (doen) nemen. Indien opdrachtnemer ondanks deze machtiging wordt verhinderd zijn eigendommen op te halen, verbeurt opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke machtiging vatbare boete van € 100,- per dag dat de verhindering blijft bestaan, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om daarnaast de werkelijke schade te vorderen.

7.4.          Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd van opdrachtgever betaling vooraf of naar het oordeel van opdrachtnemer genoegzame, aanvullende zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen van opdrachtgever, die ter zake van incassokosten en rente daaronder begrepen, te verlangen, ook indien die verplichtingen nog niet opeisbaar zijn geworden. Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan een daartoe strekkend verzoek van opdrachtnemer voldoet, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de levering van zaken en diensten krachtens deze overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten onmiddellijk op te schorten c.q. af te breken en is opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Voorts is opdrachtgever in dat geval gehouden om op eerste verzoek van opdrachtnemer ten gunste van opdrachtnemer een pandrecht te vestigen op de zich onder opdrachtgever bevindende onroerende zaken. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die hiervoor voor opdrachtgever of derden voortvloeit.

Artikel 8 Garantie

8.1           Opdrachtnemer staat gedurende 36, 48 of 60 maanden (afhankelijk van het geleverde product als gespecificeerd in artikel 8.2) na factuurdatum in voor de deugdelijkheid van de geleverde producten.

8.2           Opdrachtnemer staat gedurende 60 maanden na factuurdatum in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaken bij RetroFix™ Led producten van het type Premium en van alle overige RetroFix™ Led producten waarbij de gebruiksuren van de desbetreffende Led buizen minder of gelijk zijn aan 14 uur per dag, gedurende maximaal 6 dagen per week.  Met uitzondering van RetroFix™ Led producten van het type Economy en het type Basic.

Opdrachtnemer staat gedurende 48 maanden na factuurdatum in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaken bij RetroFix™ Led producten van het type Economy waarbij de gebruiksuren van de desbetreffende producten minder of gelijk zijn aan 14 uur per dag, gedurende maximaal 6 dagen per week.

Opdrachtnemer staat gedurende 36 maanden na factuurdatum in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaken bij RetroFix™ Led producten van het type Basic en van alle overige RetroFix™ Led producten waarbij de gebruiksuren van de desbetreffende producten meer zijn dan 14 uur per dag, gedurende meer dan 6 dagen per week.

8.3           Opdrachtnemer geeft gedurende 60 maanden garantie uitgaande van een standaard afschrijving van de elektronische producten: In jaar 1 en jaar 2 van de desbetreffende garantie zal een vergoeding van 100% plaatsvinden op de geleverde producten. De jaren na jaar 2 tot en met jaar 5 zal elke jaar een afschrijving plaats vinden van 25%. Een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 8.4.

Opdrachtnemer geeft gedurende 48 maanden garantie uitgaande van een standaard afschrijving van de elektronische producten: In jaar 1 en jaar 2 van de desbetreffende garantie zal een vergoeding van 100% plaatsvinden op de geleverde producten. De jaren na jaar 2 tot en met jaar 4 zal elke jaar een afschrijving plaats vinden van 25%. Een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 8.4.

Opdrachtnemer geeft gedurende 36 maanden garantie uitgaande van een standaard afschrijving van de elektronische producten: In jaar 1 van de desbetreffende garantie zal een vergoeding van 100% plaatsvinden op de geleverde producten. De jaren na jaar 1 tot en met jaar 3 zal elke jaar een afschrijving plaats vinden van 35%. Een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 8.4.

8.4           Zaken die de opdrachtgever ondeugdelijk voorkomen, dienen aan opdrachtnemer te worden geretourneerd op de wijze als hierna bepaald, waarna deze bij gebleken ondeugdelijkheid de vrije keuze heeft de betreffende zaak te herstellen of vervangen, dan wel de opdrachtgever voor een evenredig deel van de factuur te crediteren. Producten ter vervanging van de eerder ondeugelijk vastgestelde producten worden door de opdrachtnemer naar de opdrachtgever verstuurd.

8.5           Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of derden.

8.6 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op de fabrieksgarantie nadat hij aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer, uit welken hoofde ook, heeft voldaan.

8.7 Op alle aanvragen van garantie zijn de volgende garantiebepalingen van toepassing:

8.5. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of derden. 

8.6. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op de fabrieksgarantie nadat hij aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer, uit welken hoofde ook, heeft voldaan.

8.7.1  Voor het aanvragen van garantie dient opdrachtgever het  Serviceformulier aan te vragen. Deze kan opdrachtgever aanvragen middels een mail naar info@bredalighting.com of een mail naar de contactpersoon bij de opdrachtnemer.

 

                8.7.2        Na aanvraag van het Serviceformulier kan opdrachtgever deze volledig ingevuld retourneren aan de
                opdrachtnemer.

 

                8.7.3        De opdrachtnemer zal na ontvangst van het Serviceformulier beslissen of de defecte RetroFix™ 
                Led producten naar opdrachtnemer kunnen worden teruggestuurd.

8.7.4        De RetroFix™ Led producten dienen goed verpakt verstuurd te worden naar het op het Serviceformulier vermelde adres. De opdrachtgever dient tevens het volledig ingevuld Serviceformulier bij te sluiten. De bijbehorende verzendkosten naar de opdrachtnemer zijn voor rekening van de opdrachtgever. De verzendkosten behorend bij de omruilen en/of het versturen van een nieuw product zijn voor rekening van opdrachtnemer.

 

   8.7.5        Eventuele (installatie)kosten die gemoeid gaan met het verwijderen en/of vervangen van de al dan niet defecte RetroFix™ producten en/of het installeren van de nieuwe LED producten zijn te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever, mits anders bepaald.

 

8.7.6        De technische dienst van de opdrachtnemer zal onderzoeken of de geretourneerde RetroFix™ Led product(en) in aanmerking komt/komen voor de fabrieksgarantie.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht en forumkeuze

 

9.1.          Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

9.2.          Het Weens Koopverdrag (11 april 1980, Trb. 1981 nr. 184) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

 

9.3.          Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, hoe genaamd ook, zullen door de Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer worden beslecht tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere bevoegde, Nederlandse rechter aanwijzen en behoudens het recht van opdrachtnemer om een geschil voor te leggen aan de op grond van de Nederlandse wet bevoegde, Nederlandse rechter.

 

Artikel 10 Algemene voorwaarden in Nederlandse en Engelse taal

 

10.1         Deze voorwaarden zijn opgesteld en beschikbaar in de Nederlandse taal en in de Engelse taal. In geval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de Engelse tekst van deze voorwaarden of een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleren te allen tijde de tekst en interpretatie van de voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal.